top of page

STRAINS

SATIVA

THC%

20

CBD%

CBG%

3.5

THCV%

HYBRID

THC%

17

CBD%

CBG%

3

THCV%

INDICA

THC%

28

CBD%

CBG%

1

THCV%

SATIVA

THC%

28

CBD%

CBG%

2

THCV%

HYBRID

THC%

17

CBD%

CBG%

3.5

THCV%

aka. Sunset Sherbet

SATIVA

aka. Sunset Sherbet

THC%

15

CBD%

CBG%

2

THCV%

bottom of page